📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 2742570873799215 0 0 0 0 0
2 7239196126269038 10 10 17 15 52
3 6309695189030267 20 23 18 23 84
4 8778066876777263 28 28 25 25 106
5 7274228056622778 0 0 0 0 0
6 8698328159239313 25 26 18 24 93
7 2968939977436676 21 25 25 24 95
8 4601133528489752 18 18 21 22 79
9 2027489712506539 0 0 0 0 0
10 5086136425729195 25 20 24 24 93
11 1162331267849257 18 14 21 22 75
12 1671199356472410 23 20 21 23 87
13 7081805549232862 0 0 0 0 0
14 4653709303256133 20 24 21 21 86
15 6265227512250828 0 0 0 0 0
16 1174983494245849 23 25 21 21 90
17 6634429515120311 24 20 20 13 77
18 6446548296254497 26 28 22 17 93
19 5442664306118120 0 0 0 0 0
20 8472547873746711 21 22 20 22 85
21 8326232389029099 26 27 21 21 95 نمره اضطراری
22 3160222678516634 28 28 26 26 108
23 9523087124411771 18 15 22 22 77
24 1997524139860275 22 22 23 23 90
25 8554279758360485 26 25 23 24 98
26 8200292672575118 28 27 22 25 102
27 4087834439373429 21 25 21 25 92
28 9959763702493822 18 23 21 17 79
29 2836906201930275 18 16 21 22 77 نمره اضطراری
30 6171595889187275 22 23 25 23 93
31 0997498306844153 20 16 15 20 71
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.