📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 2151947368752944 27 28 23 25 103
2 7993981796496257 23 22 18 23 86
3 1758088579782198 22 19 20 20 81
4 4771251567645511 19 22 20 23 84
5 3905966851818299 28 25 21 25 99
6 2876072718817700 17 12 21 21 71
7 9925922699456874 24 27 23 24 98
8 7801807371470544 9 6 3 6 24
9 9322776390986163 25 20 24 24 93
10 3479552147021013 24 25 23 23 95
11 5604567432384796 26 26 21 24 97
12 4506776219104395 21 16 21 25 83
13 1543847055346721 18 13 21 21 73
14 1080260647259217 20 20 21 22 83
15 0701294504465027 20 20 21 22 83
16 1592552348391906 19 14 20 17 70
17 5631305440455686 20 19 18 18 75
18 3495317188764178 24 24 23 23 94 نمره اضطراری
19 3122073662461881 18 22 24 22 86
20 4281764725850546 21 18 16 22 77
21 1061508153858866 22 13 13 22 70
22 1373747064778992 14 16 22 12 64
23 0076606712093678 21 22 22 22 87
24 8686048363329225 30 30 21 19 100
25 1895699345864349 24 23 22 21 90
26 8953114519075620 21 20 21 17 79
27 2114353381397524 15 19 17 21 72
28 8101565366291165 24 20 20 20 84
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.