📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 7226764261075082 24 20 23 24 91
2 5752247935691196 22 17 17 19 75
3 8606218696088955 19 19 25 22 85
4 8896191492758918 30 27 22 24 103
5 3360450858086110 24 19 22 24 89
6 1342115976753020 23 19 21 24 87
7 9864622336325931 17 14 20 22 73
8 2303890501478631 24 22 23 22 91
9 4011683302244540 0 0 0 0 0
10 8397288597224928 26 26 22 24 98 نمره اضطراری
11 3448126903309572 0 0 0 0 0
12 9723171581324633 23 17 22 23 85
13 6636927176605006 0 0 0 0 0
14 6616647279704294 20 18 20 21 79
15 1907768194131667 28 26 25 26 105
16 4207697258243767 26 24 23 23 96
17 3076321638174819 28 28 23 23 102
18 2969151550273453 20 18 24 23 85
19 0092893982008918 27 27 22 24 100
20 6265084066827116 23 22 23 23 91
21 2674540502682200 14 10 20 17 61
22 4671004937709197 13 8 16 18 55
23 0586881749671748 14 14 22 19 69
24 0453769890399804 26 22 21 22 91
25 7445695076036494 20 20 22 23 85
26 0871248796725363 25 20 23 22 90
27 5495233532170939 23 17 21 20 81
28 3135980221995939 26 27 25 23 101
29 7256768408056414 23 22 21 22 88
30 1789519828492531 26 22 20 21 89
31 6246495120298269 25 22 19 19 85
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.