📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 1165291898540948 27 21 21 23 92 نمره اضطراری
2 5935283562332864 21 24 28 28 101
3 4646223794346614 14 16 17 16 63
4 0508479085684674 24 25 20 22 91
5 7461089410150160 0 0 0 0 0
6 2202205143424067 26 26 18 20 90
7 8421003079488713 25 28 23 23 99 نمره اضطراری
8 9724802621262163 23 28 22 22 95
9 3552211651067441 26 27 23 25 101
10 1935982757747451 0 0 0 0 0
11 9800693300836589 21 23 19 22 85
12 2191182256058436 22 25 20 23 90
13 7925239704344487 22 20 25 24 91
14 7287881702123252 20 25 21 21 87
15 5195986168008155 18 20 22 18 78
16 1340794080828322 26 27 22 24 99
17 2611143529560590 0 0 0 0 0
18 0264948813949689 24 26 20 24 94
19 3610103046880493 0 0 0 0 0
20 1598404201912247 25 25 21 21 92
21 4119444960568830 25 26 22 21 94
22 2808354610587437 0 0 0 0 0
23 9558902962450015 22 26 19 19 86
24 0989029485418406 21 22 23 23 89 نمره اضطراری
25 9535177583341877 24 20 21 22 87 نمره اضطراری
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.