📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 7517499041345066 23 24 24 25 96
2 0863138784470970 18 14 23 21 76
3 1137512034329972 20 22 21 22 85
4 5336693466920046 20 21 22 22 85
5 5379224266043599 0 0 0 0 0
6 9555768754594850 25 23 21 23 92
7 4274336812036914 22 15 0 0 37
8 8449425770002306 21 14 20 20 75
9 2237452725133697 24 28 16 24 92
10 2781782721808449 14 11 17 16 58
11 2143060914305041 28 28 23 22 101
12 8227638504421464 24 22 19 21 86
13 6412843714802671 28 25 22 26 101
14 5995477309529696 26 21 23 22 92 نمره اضطراری
15 3825576106071247 15 15 23 19 72
16 2635667825533954 19 15 21 21 76
17 1961109738796255 28 26 24 24 102
18 5641326833886795 25 22 21 21 89
19 9005315190691611 0 0 0 0 0
20 2456517773175447 24 20 19 18 81
21 9847705455941243 29 30 22 24 105
22 9340580971191805 27 28 16 22 93
23 0960105055631352 21 26 22 22 91 نمره اضطراری
24 8559373774329345 26 24 22 22 94
25 8961439261237474 21 25 22 22 90
26 6764394304389794 11 10 21 14 56
27 3154037491646138 28 25 24 24 101
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.