📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 4931848029790386 25 22 17 20 84
2 8568397001397895 19 20 13 12 64
3 6681834936638976 23 25 21 24 93
4 5953790731540744 29 30 21 24 104
5 5333567650778085 18 19 16 21 74
6 2101265759274007 18 21 21 22 82
7 8908488086204363 28 28 19 24 99
8 6932483483521208 24 27 22 22 95 نمره اضطراری
9 2033494334543141 19 19 21 18 77
10 2621095956012585 18 19 23 24 84
11 2949265413086082 24 21 23 26 94
12 5979391864611565 16 18 22 20 76 نمره اضطراری
13 3040094126516227 24 22 21 23 90 نمره اضطراری
14 2403690976587776 18 16 19 18 71 نمره اضطراری
15 1043584295693479 23 20 17 19 79
16 1870047445481703 30 27 25 25 107
17 4811413597600322 24 23 22 23 92
18 5619777364785274 22 22 23 23 90
19 8415369746507549 17 18 20 22 77
20 1366035503700101 18 22 19 16 75
21 5816576809674063 27 27 22 24 100
22 1072547931470536 20 23 23 22 88
23 5587556092610165 20 21 25 21 87
24 4127109905085260 19 21 22 23 85
25 7844989806887294 24 24 22 23 93
26 2157952934481706 25 16 24 21 86 نمره اضطراری
27 5356996799020725 21 23 21 21 86 نمره اضطراری
28 7914265443390269 17 10 21 22 70 نمره اضطراری
29 3672158060675460 25 24 26 25 100
30 7628891933826342 20 11 18 17 66
31 3760073458886632 26 27 20 22 95 نمره اضطراری
32 0037928714537879 20 22 22 23 87
33 0804361604458686 27 27 24 24 102 نمره اضطراری
34 7250719068259927 25 23 21 23 92
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.