📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 2743140407781508 25 22 22 22 91
2 8639889954118377 0 0 0 0 0
3 6312891355630765 20 23 22 22 87
4 8389603533112967 17 13 21 20 71
5 2093921671827396 23 21 23 21 88
6 2495689436729705 0 0 0 0 0
7 1502600792380421 6 12 9 11 38
8 7126211564374471 3 0 5 1 9
9 2906601849285818 19 10 22 21 72
10 7789882008034178 24 23 22 17 86
11 1347121784829097 20 23 23 21 87
12 7474803821617373 12 10 0 0 22
13 9380522328345620 23 16 0 0 39
14 8902075500732955 14 12 22 18 66
15 8894326964737077 0 0 0 0 0
16 3987573625073369 24 26 21 21 92
17 4902472400428916 25 14 21 22 82
18 1649734806878862 16 7 13 12 48
19 5860068925569488 21 23 23 24 91
20 8237049864175723 8 3 21 18 50
21 5879544458283330 25 20 22 23 90
22 1088733541631661 24 24 23 22 93
23 1599440205149004 28 26 23 22 99
24 7346242755035403 19 21 21 22 83
25 2243147107869818 18 16 22 18 74
26 1635661965229473 0 0 0 0 0
27 8022885101850176 15 12 18 15 60 نمره اضطراری
28 8405170350910406 23 19 23 24 89
29 6859880173469181 26 24 22 22 94
30 7812986165400239 20 19 22 20 81
31 9320596818182280 15 14 21 22 72
32 6397906578333132 29 23 22 24 98 نمره اضطراری
33 3436292770476514 26 23 25 24 98
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.