📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 6223426762219203 19 16 22 19 76
2 1993756049872256 15 12 5 7 39
3 4618888572921751 12 12 20 17 61
4 3020399175526812 22 23 21 21 87
5 8747325031147676 24 27 23 21 95 نمره اضطراری
6 7155481776470719 30 28 21 24 103
7 4819773177516132 26 22 21 24 93
8 1981240659409778 17 15 21 20 73
9 6750596194024450 23 24 19 23 89 نمره اضطراری
10 4769310507370640 14 11 20 21 66
11 7681049900387506 21 17 17 22 77
12 7375773895564137 24 17 22 23 86
13 6833596911087571 24 23 21 21 89
14 9275745858204725 24 17 21 21 83
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.