📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 2985766177904373 0 0 0 0 0
2 2952766397071709 23 24 22 22 91
3 1888540863102950 24 23 23 24 94
4 9151614075771147 21 17 21 20 79 نمره اضطراری
5 6417651238613800 25 30 22 23 100
6 7831394322253940 26 28 22 25 101
7 7845576917458178 23 27 20 22 92
8 9966889057068155 17 10 21 16 64
9 7407381886205780 14 14 14 12 54
10 2401533067327188 23 24 24 22 93
11 5801886085681570 21 22 18 21 82
12 9704824583730752 25 24 24 27 100 نمره اضطراری
13 9817094755545712 26 24 21 23 94
14 0581225745494169 27 27 27 27 108
15 7628443186896374 15 13 17 16 61 نمره اضطراری
16 8953899227671600 27 27 24 23 101
17 7766404163029774 12 23 20 17 72 نمره اضطراری
18 7663041573001004 24 22 23 23 92
19 8139618916046583 27 25 23 23 98
20 4304144241681391 23 16 21 23 83 نمره اضطراری
21 4418515245539455 24 22 21 22 89
22 2638488677134782 27 27 22 18 94
23 0043111745638268 23 21 22 22 88
24 2409240215942018 13 11 21 17 62
25 7612017741117999 26 27 21 24 98 نمره اضطراری
26 3324661009623504 22 18 20 23 83 نمره اضطراری
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.