📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 2151999130710285 24 20 25 24 93
2 1641575065179376 15 11 10 13 49
3 8397407288684984 22 24 22 21 89
4 3809242191377098 29 27 20 24 100
5 0952108201039174 20 16 21 21 78
6 6044252961447611 23 24 21 23 91
7 3853185617363336 15 12 14 18 59
8 2437237236221324 26 27 28 27 108
9 6232415808648637 18 16 22 21 77
10 6249358361760287 23 23 22 20 88
11 7974991643808721 27 23 22 23 95
12 9578745886483878 22 25 22 23 92
13 9441746023926723 24 24 22 22 92
14 0515735031935713 20 20 20 15 75
15 7893236615524068 17 15 22 20 74
16 2956659098925440 14 12 15 17 58
17 2232379391037641 17 10 19 20 66
18 9625637827999921 0 0 0 0 0
19 4391322683564434 25 25 23 24 97 نمره اضطراری
20 2449772737354788 18 19 21 23 81
21 8909101795090235 0 0 0 0 0
22 2909841672240777 22 23 22 21 88 نمره اضطراری
23 6400668909798309 15 11 22 18 66
24 8891900098123437 23 21 21 22 87 نمره اضطراری
25 5514928360615219 25 17 22 23 87
26 9646635264196115 19 20 22 17 78 نمره اضطراری
27 8045813696067379 22 14 19 17 72
28 6559898935893193 24 25 22 21 92 نمره اضطراری
29 7468704472473250 21 25 22 20 88 نمره اضطراری
30 1284239727861056 23 26 22 24 95 نمره اضطراری
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.