📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 9814584413791693 22 21 22 22 87
2 3197689695564457 0 0 0 0 0
3 5410619820485093 19 19 20 21 79
4 0100611044873522 23 17 22 19 81
5 3892704574620691 25 25 24 26 100
6 7894309944832298 29 26 22 23 100
7 1518137239740293 19 18 15 14 66
8 0721454929017885 20 14 21 18 73
9 9300159218365310 0 0 0 0 0
10 0074518323348395 15 15 15 15 60
11 8042113921951619 0 0 0 0 0
12 3771832305740326 28 25 23 24 100
13 5575005485729413 0 0 0 0 0
14 1680194014391622 21 16 22 20 79
15 4022842058239633 18 15 22 23 78
16 0191851754483953 25 23 24 22 94 نمره اضطراری
17 3275351070823726 18 18 19 21 76 نمره اضطراری
18 1049808775599949 26 26 23 23 98
19 0607735604165130 25 25 22 22 94 نمره اضطراری
20 5262379591967370 22 20 21 21 84
21 2120768889620687 24 27 21 21 93
22 4994483635536805 21 25 22 20 88
23 7393622963378675 22 28 22 23 95 نمره اضطراری
24 5552047541164955 22 24 21 22 89
25 9504443081765765 16 15 19 17 67
26 9318578815298420 20 18 22 21 81
27 9260934800769546 25 25 22 22 94 نمره اضطراری
28 4570197956690478 13 12 22 15 62
29 8323656729508796 27 27 22 22 98 نمره اضطراری
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.