📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 6799443593620284 24 24 23 21 92
2 9746222207108120 22 22 23 23 90 نمره اضطراری
3 5365475862352261 18 15 17 13 63
4 5659093946705134 0 0 0 0 0
5 4102653566829157 24 23 23 23 93 نمره اضطراری
6 5873458564571668 0 0 0 0 0
7 3684690051530059 28 24 21 25 98
8 7480265854045537 24 19 20 21 84
9 4231198831378499 8 8 20 20 56
10 5426525823572082 0 0 0 0 0
11 5092904017976005 18 11 17 14 60
12 5994042651014293 0 0 0 0 0
13 1895200136203714 12 10 14 15 51
14 7028030796178108 17 15 8 0 40
15 6470171061484316 20 20 18 20 78
16 1099144152094821 23 22 22 21 88 نمره اضطراری
17 7183482955589538 28 25 22 23 98
18 7892960731091322 20 23 23 20 86
19 4080853053950403 17 17 10 8 52
20 4095956248748413 17 10 16 15 58
21 0097740281407505 22 24 21 24 91
22 2916200119986923 24 28 21 24 97 نمره اضطراری
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.