📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 6321763504772332 23 25 22 20 90
2 0180219714321427 22 19 22 22 85 نمره اضطراری
3 3327560478812620 0 0 0 0 0 نمره اضطراری
4 5707210154732198 26 22 24 24 96 نمره اضطراری
5 0010098342934829 25 23 21 22 91
6 3631719420225154 22 25 22 26 95
7 1633530793552623 17 13 17 18 65 نمره اضطراری
8 2154151949991310 23 22 22 22 89
9 1469695325305165 27 22 20 22 91
10 8808565717687475 19 13 17 18 67
11 1587577508035924 21 20 22 19 82
12 0146603577587576 20 15 21 22 78
13 4077342101000198 28 28 23 23 102
14 1201003330578772 22 22 20 20 84
15 5365167778067319 15 15 17 16 63
16 0375210750697727 18 17 20 21 76
17 5745308461508415 20 20 21 20 81 نمره اضطراری
18 4019783734820519 26 26 22 23 97 نمره اضطراری
19 9208205592467559 23 20 17 18 78
20 4847554915913289 26 26 22 25 99
21 2908788415758020 19 19 19 19 76 نمره اضطراری
22 4560547484528040 18 19 21 22 80
23 0413117256204550 24 26 23 24 97
24 0331398498631644 24 27 21 22 94
25 7142508955659166 25 22 21 23 91
26 2994038205454108 21 20 21 22 84 نمره اضطراری
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.