📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 8423397023914875 22 24 22 22 90
2 8518602678650989 21 25 22 25 93
3 0627200966132807 20 20 21 21 82
4 3269381164448797 20 20 22 23 85
5 4385205474939143 0 0 0 0 0
6 5523004038120179 23 21 23 24 91
7 2660221070964605 15 15 21 24 75 نمره اضطراری
8 1935780782190223 27 30 22 23 102
9 7445152763041168 26 26 21 22 95 نمره اضطراری
10 5625728308950001 22 26 21 20 89
11 8931352497817953 21 15 21 22 79
12 1026511080203224 25 22 22 19 88
13 7701319114972750 24 25 23 23 95
14 5786889722718315 24 23 20 20 87
15 4749040853345022 27 22 20 22 91
16 3693341039325665 21 20 21 24 86
17 9826080179108994 27 27 20 21 95
18 6774364867734477 28 22 22 23 95
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.