📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 8350517611695246 16 18 20 21 75
2 1601836519219454 27 26 22 25 100
3 1493423056601718 0 0 0 0 0 نمره اضطراری
4 5559660651091983 27 28 22 25 102
5 1656487789721420 0 0 0 0 0
6 5438124395678176 17 15 21 22 75
7 8129629241336271 23 19 23 21 86 نمره اضطراری
8 2773201580036464 23 22 20 19 84
9 8953793941825270 25 23 20 22 90
10 3166893850109086 26 23 23 23 95
11 3847238956654622 21 13 20 20 74
12 2497144392626990 23 25 24 22 94
13 5957046966308932 23 26 22 23 94
14 8403090979467342 0 0 0 0 0
15 4408036117944053 0 0 0 0 0
16 5940423592567370 22 26 19 21 88 نمره اضطراری
17 8867728637695070 20 18 21 22 81
18 5429109203201836 22 21 21 22 86
19 3985782458238710 23 20 22 20 85
20 2418496164717033 29 27 22 24 102 نمره اضطراری
21 3029064168228441 28 28 22 24 102
22 4103032756064026 24 25 20 22 91
23 0741369955813751 26 20 19 21 86 نمره اضطراری
24 0361049885972911 24 24 23 22 93 نمره اضطراری
25 6819236936367509 23 20 21 23 87
26 7513883451094895 25 27 20 23 95
27 9020370040003925 25 27 22 24 98
28 2672964926082272 24 26 22 23 95 نمره اضطراری
29 0607400467134761 15 15 19 21 70
30 2624986684959479 20 18 19 19 76
31 5016568092238911 24 20 23 22 89 نمره اضطراری
32 3321271743922376 17 16 0 0 33
33 1649921046583670 29 30 23 24 106
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.