📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 3592600102188644 16 18 19 22 75
2 3294460221787558 16 19 20 16 71
3 6656241655085670 25 25 22 22 94
4 3528752588127160 0 0 0 0 0
5 3404568458280611 26 28 26 24 104
6 6042056362025425 17 15 21 22 75
7 0126094419439751 22 15 22 22 81 نمره اضطراری
8 3758056451223209 0 0 0 0 0 نمره اضطراری
9 4449896498264493 22 20 21 20 83
10 0086963270527641 19 22 22 22 85 نمره اضطراری
11 5627736427263530 22 20 21 21 84
12 5077018001043006 22 22 22 20 86
13 8438388571216459 27 25 22 24 98
14 9591214933304679 15 15 19 20 69
15 5745443447200037 26 27 22 23 98
16 8605855663658821 25 24 22 25 96
17 6058304821435394 22 18 22 23 85 نمره اضطراری
18 4837367544770684 18 16 20 19 73 نمره اضطراری
19 2338552969107295 26 26 23 23 98 نمره اضطراری
20 6754302015789646 26 26 21 20 93
21 8061257462235332 25 26 21 22 94
22 3654780800965536 26 23 20 23 92
23 8271128574856529 18 19 22 25 84
24 5407959700435248 28 27 26 23 104
25 4340157897139527 20 19 19 18 76
26 8577707111276807 14 15 22 21 72
27 4756742930784470 24 22 20 20 86
28 3942850058043102 24 25 23 21 93
29 5512284929087270 24 22 21 22 89
30 7804790446489093 18 15 21 22 76 نمره اضطراری
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.