📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 7347236582191765 25 27 21 23 96 نمره اضطراری
2 1233956756045708 18 18 21 21 78
3 6844496149051140 20 22 23 24 89
4 3129790171960075 25 25 21 22 93
5 7181792414585731 21 25 23 23 92
6 4901680610760404 23 23 22 25 93
7 7557321381558033 18 24 20 23 85 نمره اضطراری
8 3813033597074747 26 26 22 26 100
9 1609024093015321 24 22 23 23 92
10 0449350376628449 26 27 20 23 96 نمره اضطراری
11 7987009673169651 23 20 23 24 90
12 8245619922811764 24 17 19 20 80
13 8809357196731366 19 23 22 21 85 نمره اضطراری
14 6226421228482046 15 15 18 15 63
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.