📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 4214600652226501 19 14 19 20 72
2 9752779156363893 0 0 0 0 0 نمره اضطراری
3 3271348702043402 0 0 0 0 0 نمره اضطراری
4 1559217784999502 20 18 22 20 80
5 2464924204874639 23 21 20 22 86
6 1093671358871243 25 26 22 25 98
7 5623074527555055 26 22 21 23 92
8 7762591815157536 0 0 0 0 0 نمره اضطراری
9 1599903799021059 22 21 17 23 83
10 1220870608534730 21 17 17 13 68
11 0501811534026420 25 22 22 21 90 نمره اضطراری
12 6116417192941594 22 24 21 23 90 نمره اضطراری
13 9609683623306594 20 20 19 17 76
14 5030848429081351 25 28 23 22 98
15 0704330404265622 26 26 20 21 93
16 1790588484853499 19 16 16 19 70
17 6737053544621234 27 26 24 25 102
18 3562702134979479 17 23 22 23 85
19 9645558639057050 28 23 19 23 93 نمره اضطراری
20 3681599453647313 21 17 21 22 81
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.