📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 3787950712808284 0 0 0 0 0
2 3119297625926485 17 15 0 0 32
3 7238052384744958 17 17 18 21 73
4 4627854732857936 23 20 22 23 88
5 4298104684232912 20 23 22 18 83
6 4033703002335255 19 21 21 22 83
7 0909403897171442 15 12 18 20 65
8 7482527800143962 0 0 0 0 0
9 2162708979489130 17 19 22 20 78
10 2522894223906247 26 14 23 25 88
11 0533262411346852 23 19 18 23 83
12 0837779690159314 24 22 22 24 92
13 0522467115981426 17 15 19 22 73
14 0659694166781463 20 14 22 16 72 نمره اضطراری
15 9836515686169675 21 23 21 20 85
16 0014311180246847 20 21 21 23 85
17 1565202581937173 24 23 21 23 91
18 7812719180601686 14 12 22 15 63
19 2368150874380592 21 24 21 21 87 نمره اضطراری
20 4778095136861370 17 17 21 21 76 نمره اضطراری
21 8755242113885408 15 15 22 18 70
22 3996240359874644 26 26 20 24 96
23 3100960201302262 16 20 23 25 84
24 1070498425964216 24 23 23 20 90
25 2448797309085033 19 21 21 19 80 نمره اضطراری
26 0298415872183326 15 21 20 21 77
27 4570031490533058 29 28 22 23 102
28 9738634135083604 23 21 21 19 84
29 0667248066915151 27 25 22 24 98
30 9515327276314390 28 28 21 23 100 نمره اضطراری
31 6087676522708929 27 23 21 23 94 نمره اضطراری
32 2051730907409114 25 25 22 22 94 نمره اضطراری
33 6304255087489421 23 21 21 20 85 نمره اضطراری
34 3110002986671692 22 20 20 20 82
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.