📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 7611903664616266 19 20 21 21 81 نمره اضطراری
2 7257215511402944 26 30 23 24 103 نمره اضطراری
3 6672777294641072 18 10 19 18 65
4 7430959620890862 24 28 24 24 100
5 3693314151778973 19 17 22 21 79
6 6553722678201224 19 21 22 21 83
7 4019720604444702 25 25 19 21 90
8 6086570237680521 27 27 21 24 99
9 0090385486227275 19 21 19 21 80
10 0568148425171967 23 22 23 22 90
11 9394370827145395 20 20 19 18 77 نمره اضطراری
12 9946342578156430 26 27 23 20 96
13 9969783908313388 27 24 18 18 87
14 2874828731340339 25 26 23 22 96 نمره اضطراری
15 3418862398869384 26 26 22 21 95 نمره اضطراری
16 1792864911823623 28 18 24 25 95
17 5679613993498884 17 18 22 22 79 نمره اضطراری
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.