📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 7197320799035704 8 15 21 23 67
2 6463922840630296 23 26 22 19 90 نمره اضطراری
3 5038414476739181 16 11 22 18 67
4 0014750516351978 18 23 17 21 79
5 7740834164053496 22 26 23 25 96
6 5453348199722583 20 25 21 24 90 نمره اضطراری
7 4792804403760672 28 28 23 21 100
8 5111308087886317 29 26 21 19 95
9 2991661100429613 22 27 21 19 89
10 5018069750210700 26 30 17 20 93 نمره اضطراری
11 4716983070574701 0 0 0 0 0
12 6957334491625109 21 21 21 25 88
13 1989856202779251 13 11 21 21 66
14 6741475398446780 28 30 22 18 98
15 8757414829706973 16 19 18 21 74
16 1583226339436993 19 19 19 20 77
17 1640312594930449 17 20 24 12 73
18 6582770248468870 25 27 25 23 100 نمره اضطراری
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.