📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 2293095805869667 27 23 24 24 98
2 9305273381305166 23 22 18 22 85
3 4857637277096460 22 22 21 21 86
4 6661288646885739 20 18 22 23 83
5 8996010672597630 23 23 23 22 91
6 2761921683278033 0 0 0 0 0
7 5653073938689586 22 22 21 22 87
8 0490823105599172 18 12 17 15 62
9 9912156581270226 21 25 21 21 88 نمره اضطراری
10 3750347079840588 29 27 23 27 106 نمره اضطراری
11 7560925777950527 23 25 19 19 86
12 2082917690457739 23 17 19 19 78
13 2534852945430016 0 0 0 0 0
14 1243534725089531 27 24 22 23 96
15 2697145241363895 27 27 20 22 96
16 5019683948889857 17 17 20 16 70 نمره اضطراری
17 7334526391942021 21 21 22 23 87
18 6987635942154375 16 19 22 17 74 نمره اضطراری
19 7737270132118677 27 24 21 24 96
20 4318549605992182 24 26 22 21 93
21 7789338443666022 26 22 20 23 91
22 7547209932123392 25 23 22 21 91
23 9955201822677326 27 24 21 24 96
24 3271842474748309 24 27 24 22 97
25 6572126604182308 22 21 21 23 87
26 0244266922648113 19 13 20 23 75
27 0683587643452131 25 22 18 20 85
28 1143139145061884 24 26 21 22 93
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.