📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 0384183299204235 25 23 23 23 94
2 2099922427984952 23 26 22 24 95
3 4641600397371252 15 18 23 23 79
4 8197524526302979 0 0 0 0 0
5 0709356487878973 16 16 10 21 63
6 0047079700242734 17 17 22 23 79
7 5531232945639102 0 0 0 0 0
8 4889878396196978 28 28 23 25 104
9 8725517966427981 16 15 23 22 76
10 4929330180769103 24 24 23 23 94
11 1329233763906310 21 21 22 22 86
12 6768207169063350 12 19 23 22 76
13 6947029539110642 28 25 21 23 97
14 7437637145375352 27 27 25 26 105
15 7029832867119601 25 28 23 24 100
16 6911507222444430 26 26 22 23 97
17 9946101342369261 27 28 23 24 102
18 0466597718142050 19 17 21 19 76
19 4051360274645734 14 14 21 23 72
20 4913385161018603 28 25 21 23 97
21 4731321121762993 30 30 23 23 106
22 5998590496392538 19 20 20 21 80
23 7004735888980922 19 16 23 23 81
24 1159882762557636 26 25 24 24 99
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.