📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 2893577809773290 28 23 23 26 100
2 5299132068203968 24 23 19 22 88
3 4523074494367058 18 24 21 22 85
4 7863293378832369 20 21 22 22 85
5 9329901931425679 27 22 24 22 95
6 8781581343748055 20 21 24 26 91
7 5802914944079492 30 30 26 27 113
8 0369359675203925 24 22 21 24 91
9 5230954761268864 14 16 17 16 63
10 2512835866190000 23 17 20 23 83
11 5103877967988209 15 13 15 23 66
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.