📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 7873044087556817 17 23 21 23 84
2 5551920795465503 24 22 24 25 95
3 5538632424405328 12 15 21 21 69
4 4433390542085283 25 21 21 23 90
5 6052589925602618 26 25 22 26 99
6 4699487290893265 18 24 23 20 85
7 5224996183914992 17 15 20 24 76
8 7292299979720617 24 27 18 23 92
9 4210371618579061 24 22 18 21 85
10 5053491600501653 23 22 21 21 87
11 2160002144493804 23 22 22 21 88
12 2407838745137278 18 16 19 20 73
13 3046637952739817 26 22 22 22 92
14 9722219125052928 26 17 22 23 88
15 7779360660052710 28 29 22 27 106
16 9001834505295716 14 15 19 23 71
17 7591124952528511 17 14 21 24 76
18 6907072918318323 0 0 0 0 0
19 6961489276081020 24 22 21 18 85
20 0812864063997410 15 16 16 21 68
21 1364297462163231 18 17 20 24 79
22 9378217241125447 24 21 20 23 88
23 0316985821450016 22 22 20 24 88
24 1323419438100212 26 26 21 27 100
25 3213835535648281 24 24 25 27 100
26 7262261523711420 27 26 21 25 99
27 4450643231850741 20 23 16 22 81
28 1950308598985695 21 23 23 24 91
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.