📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 9512358672747725 22 13 16 21 72
2 0285095847595695 10 9 17 16 52
3 5671793064312794 29 22 25 25 101
4 3318285202025878 0 0 0 0 0
5 9351854790212073 15 8 22 24 69
6 6606174385681529 25 17 25 24 91
7 6942413996122428 28 22 21 22 93
8 6829888551928293 24 22 23 24 93
9 9848147562974383 28 25 26 22 101
10 9255757510221383 24 21 20 25 90
11 7876878061055288 11 9 0 0 20
12 3681038361033153 23 19 22 24 88
13 8906384840571743 18 25 25 23 91
14 4805583522996244 16 16 20 18 70
15 0417600613840193 20 23 22 26 91
16 6265273548379260 20 16 23 23 82
17 4433770526031992 14 15 0 10 39
18 1895841440165439 14 15 16 18 63
19 6030908759341277 22 16 22 18 78
20 4258110881369336 26 28 25 27 106
21 7973404040673767 26 26 21 26 99
22 4947111530456503 22 14 10 14 60
23 2318241635879867 23 23 14 25 85
24 8366111280251962 21 22 22 25 90
25 3039489722603382 23 26 25 25 99
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.