📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 1263598535396495 16 22 28 27 93
2 5389513743823889 18 21 24 26 89
3 0894364769544363 23 19 22 24 88
4 8855034167976327 26 24 25 25 100
5 1757714793626453 19 17 24 20 80
6 3934683001007574 17 22 22 22 83
7 4432991109072776 18 21 24 24 87
8 3133215593525852 0 0 0 0 0
9 0810495141880316 14 8 15 16 53
10 5280438646887345 21 20 20 22 83
11 3627617936706593 19 21 21 22 83
12 2561099400239415 21 10 14 19 64
13 9539355251009873 12 15 18 22 67
14 3868094727533199 21 15 22 26 84
15 6775242305032133 25 22 23 24 94
16 9593367176691512 18 16 20 20 74
17 3676559260032444 18 13 18 23 72
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.