📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 5618130065269995 16 14 23 22 75
2 4001510272966759 22 15 19 22 78
3 7994644757634492 28 25 24 27 104
4 7886126149151021 27 27 26 29 109
5 7062654953534865 23 19 24 26 92
6 9301984839844534 15 14 20 25 74
7 4044501114798844 0 0 0 0 0
8 1325993381368572 13 20 24 26 83
9 0036403012041176 18 15 17 20 70
10 9777904096800102 15 15 15 24 69
11 5336571627676427 11 9 22 17 59
12 1505617788838385 21 15 21 21 78
13 2963794593828034 25 22 20 22 89
14 2995718033732306 23 22 24 25 94
15 7556969412395559 10 11 20 14 55
16 7472541295347896 28 24 27 27 106
17 4050659744279680 24 28 25 29 106
18 3316370015915094 15 12 23 22 72
19 8657133869207484 14 14 20 17 65
20 0949281773289791 24 18 21 23 86
21 2001791392179272 0 0 0 0 0
22 6108325155436016 25 19 20 24 88
23 7419324966908782 18 21 22 21 82
24 9907036240234761 17 10 21 18 66
25 1434878387955537 28 30 24 27 109
26 8827063322973024 19 11 16 17 63
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.