📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 2062350130627758 16 22 16 21 75
2 9601651462838443 23 22 22 23 90
3 7713557462587069 0 0 0 0 0
4 9147798782418553 23 16 22 23 84
5 3542985937235850 30 29 25 25 109
6 2741634158063252 24 18 21 19 82
7 0759552766887729 28 22 21 24 95
8 4507084632717193 25 16 23 24 88
9 9951960910336216 22 21 24 25 92
10 9128676004289057 23 17 19 22 81
11 0916599171509261 0 0 0 0 0
12 3095383758511563 25 15 15 21 76
13 6720479771431964 22 22 20 21 85
14 6540213624286909 25 24 22 22 93
15 5395956624854471 18 15 22 24 79
16 5979854901277960 23 26 21 23 93
17 1901831618790855 20 15 17 19 71
18 5223803522597734 24 20 25 25 94
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.