📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 3799723654484088 19 19 22 23 83
2 1210102719352205 25 25 22 28 100
3 6795523525841014 25 18 22 19 84
4 0712561153789519 28 25 24 26 103
5 3610768048329571 26 22 23 24 95
6 2255566389544148 22 19 21 19 81
7 9129830744203956 21 18 22 27 88
8 5099183490805087 18 19 23 21 81
9 2966304360470968 26 19 24 21 90
10 5123230553682222 16 12 15 0 43
11 5711337329669906 24 15 21 22 82
12 6224309114596930 25 22 22 23 92
13 2935446314321836 24 22 22 21 89
14 1239160798495424 15 15 15 17 62
15 4708483241510078 13 11 15 16 55
16 9900836603564938 21 23 24 25 93
17 9073547267603358 20 23 24 24 91
18 0667573910682442 15 15 16 20 66
19 3406124343946094 17 18 18 16 69
20 6919980322955041 15 5 19 17 56
21 7121022347324404 19 22 22 25 88
22 0071036877322066 24 26 24 26 100
23 4927857950161409 26 20 22 16 84
24 4332638509192687 24 18 21 23 86
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.