📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 1859452785103658 12 8 10 11 41
2 9847005092092151 22 25 24 28 99
3 2491922515960465 0 0 0 0 0
4 1782960977830424 18 10 18 14 60
5 1906802009789904 22 16 22 22 82
6 7726534754386241 23 25 23 22 93
7 4869728042575196 27 22 27 27 103
8 6592672205530894 10 15 14 18 57
9 7581108846680891 7 7 15 10 39
10 2284081654086450 21 15 0 0 36
11 9202249385280070 18 11 16 17 62
12 5424677636477733 21 19 21 21 82
13 8678373358079535 20 25 22 21 88
14 7440510812941727 27 21 21 24 93
15 3681191160513710 29 20 22 27 98
16 3965251584447935 23 15 21 21 80
17 2587928400789662 20 20 16 18 74
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.