📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 3084564794609096 22 10 19 17 68
2 7768492461529197 28 22 22 25 97
3 8602606329384488 20 12 15 18 65
4 0373180290322248 18 16 21 26 81
5 3339208867662439 24 22 22 24 92
6 2552187233601179 24 20 21 20 85
7 2506578452944453 15 14 19 20 68
8 5346228709467526 19 15 22 24 80
9 0722584184435118 22 12 19 21 74
10 1469742562014319 17 16 17 16 66
11 9312121205294416 27 15 24 23 89
12 3125785025937330 19 15 19 21 74
13 5252071177211311 27 28 16 19 90
14 6517688226028037 8 14 18 15 55
15 2539173215604824 26 24 18 20 88
16 4811863049379538 21 22 25 22 90
17 6925706547317597 28 27 22 23 100
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.