📌اطلاعیه شماره 1 :

پیرو اطلاعیه سازمان محترم سنجش و در راستای احترام به سلامت عمومی جامعه تمامی آزمون های آزمایشی موسسه تا تاریخ سوم اردیبهشت برگزار نخواهد شد .

📌اطلاعیه شماره 2 :

با توجه به افزایش هزینه های جاری موسسه و برخلاف میل باطنی از پایان فرودین ماه قیمت ووچر آزمون های آزمایشی مشمول افزایش هزینه خواهد شد.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 7808938752453160 0 0 0 0 0
2 0502808369469610 0 0 0 0 0
3 3289019560219577 0 0 0 0 0
4 7048332593468626 25 21 22 21 89
5 0094152437594739 19 19 18 19 75
6 3452630215744148 27 25 23 25 100
7 3462567235497392 0 0 0 0 0
8 0698250164034347 21 20 20 20 81
9 7687101342338051 18 17 21 18 74
10 7761518165299684 20 20 18 8 66
11 7658436667516016 0 0 0 0 0
12 6367528793574742 22 20 22 26 90
13 7115553722532135 0 0 0 0 0 نمره اضطراری
14 4676602973607594 21 19 22 22 84
15 4481372582988866 18 15 24 22 79
16 4035790546004399 26 28 23 25 102
17 8673645392769378 23 20 21 21 85
18 4462288070155472 15 15 21 21 72
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Mock3 is not approved or endorsed by ETS.