📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 0517086409355965 26 26 21 26 99
2 0814942084155168 0 0 0 0 0
3 7836261255854364 13 11 0 0 24 نمره اضطراری
4 5125348840375189 23 21 21 22 87
5 2103480734111120 14 12 19 12 57
6 4184201929102554 24 25 23 23 95
7 2007076456421886 0 0 0 0 0
8 9931978043241155 27 28 22 23 100
9 6343127771476918 25 26 23 24 98 نمره اضطراری
10 3776047115556530 24 23 23 22 92
11 4060070115172129 0 0 0 0 0
12 7323287107828510 26 23 23 26 98
13 2035936642455017 18 18 21 21 78
14 3924884641371555 27 25 23 23 98
15 5904567052641777 27 27 21 24 99
16 9243841343262689 28 28 21 25 102
17 2557449663144028 20 20 21 21 82
18 5236896672513973 20 15 22 16 73
19 3942442391079929 15 13 20 14 62 نمره اضطراری
20 1376088952729611 14 14 20 25 73
21 3040157711099008 22 22 23 22 89
22 7943200820481798 28 26 22 24 100
23 8797539870017251 23 16 18 22 79
24 4544206670356913 20 20 17 16 73
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.