📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 7574689237946891 26 25 23 24 98 نمره اضطراری
2 4332120131571902 0 0 0 0 0 نمره اضطراری
3 3282243098380077 24 20 17 21 82
4 8992355811124057 25 23 23 24 95
5 6369552053735140 27 27 23 24 101
6 8342713312677664 29 28 24 26 107
7 0285545728562328 21 25 22 23 91
8 1161512344062660 18 22 23 24 87 نمره اضطراری
9 3631374911450918 25 25 20 22 92
10 5976148275288735 25 25 22 23 95
11 1997845587696068 26 24 23 24 97
12 7251869325898917 23 22 20 22 87
13 2874967313326602 16 12 20 22 70
14 5160475391509694 26 25 22 23 96
15 0233516629224901 0 0 0 0 0 نمره اضطراری
16 1870852220353637 30 29 25 26 110
17 9569221451538684 25 24 24 23 96
18 7657359982210629 28 28 24 26 106 نمره اضطراری
19 0508252906127439 25 23 20 23 91
20 5078932071689568 25 23 20 22 90
21 4018239810371854 29 30 24 23 106 نمره اضطراری
22 0387730731046409 30 28 22 26 106
23 2583822257396732 23 23 23 25 94 نمره اضطراری
24 6267214885421519 25 30 26 25 106
25 0029455986114940 28 27 23 25 103
26 1504618924801837 30 30 24 26 110
27 2777741081953587 17 15 21 24 77 نمره اضطراری
28 6040038033983419 23 18 18 20 79
29 8358576130542640 21 14 16 12 63
30 0562400114024447 25 20 23 24 92
31 8293202270552504 25 26 22 24 97 نمره اضطراری
32 1474846134994245 22 21 23 24 90
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.