📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 1362677833272633 25 24 22 24 95
2 2599727149503914 21 16 20 24 81 نمره اضطراری
3 9016519676680901 23 25 23 22 93
4 1987476200198491 20 14 21 21 76 نمره اضطراری
5 2332461296650398 22 23 24 23 92
6 4483117933857877 20 22 22 21 85
7 6581236989523275 21 14 19 14 68
8 2721617098191024 23 22 23 23 91 نمره اضطراری
9 4367615313613321 21 23 18 21 83
10 0879743634756954 15 13 23 22 73 نمره اضطراری
11 5884992495661995 24 21 22 23 90 نمره اضطراری
12 5557195730982340 27 26 22 23 98
13 8218257873264933 8 8 17 14 47
14 5803171557739595 26 24 22 23 95
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.