📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 7441578996962639 0 0 0 0 0
2 5118948482256754 24 25 23 23 95 نمره اضطراری
3 7940967863955977 0 0 0 0 0
4 5371978620022871 26 24 22 23 95
5 4447371342979945 22 22 21 22 87
6 7757792998392075 19 16 23 22 80
7 1249900184109610 27 28 24 26 105
8 6859617071657526 0 0 0 0 0
9 8516373849592077 22 23 24 23 92
10 7221508875372660 20 20 22 22 84
11 5346359856682600 26 25 22 23 96
12 3717179391323191 0 0 0 0 0
13 9066026536409077 25 23 22 23 93 نمره اضطراری
14 6316549482729383 0 0 0 0 0
15 9516266154908331 21 18 23 23 85
16 4708051549744398 26 27 22 22 97 نمره اضطراری
17 7838850048366073 22 22 23 23 90 نمره اضطراری
18 2244337570754543 22 22 22 24 90
19 8023671942026342 25 26 25 25 101
20 5751500168504589 26 23 16 20 85
21 5637931104335707 25 25 23 23 96
22 2945297103907514 26 26 17 19 88
23 4024767058929941 27 26 24 26 103
24 1185467721708865 24 25 22 24 95 نمره اضطراری
25 7155868294949492 25 24 24 26 99
26 6875603435506277 22 21 22 23 88 نمره اضطراری
27 4933890504614970 24 23 22 23 92 نمره اضطراری
28 5179782942894958 24 24 22 23 93 نمره اضطراری
29 6575833388719843 22 22 18 23 85
30 4705044947365441 14 10 17 18 59
31 6483800618450733 19 17 22 21 79
32 4311242241401961 18 18 3 18 57
33 1062434624587421 0 0 0 0 0
34 4363826728620823 28 27 23 25 103
35 7812177856120591 27 24 20 25 96
36 3730544692696118 26 26 23 24 99 نمره اضطراری
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.