📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 0095953234992947 28 30 25 26 109
2 1610163889910502 22 22 24 23 91
3 6818058482317680 14 12 15 14 55
4 5416086824984856 26 27 23 24 100
5 1890394968379852 27 28 24 25 104
6 9153595078028466 27 30 26 27 110
7 3764662480856829 0 0 0 0 0
8 3830180020438206 28 27 24 26 105 نمره اضطراری
9 7990443800943865 30 30 23 24 107 نمره اضطراری
10 3927650310521681 0 0 0 0 0
11 5887895589795521 27 26 21 23 97 نمره اضطراری
12 7311658702378049 22 20 21 21 84 نمره اضطراری
13 3797495426699310 25 22 23 23 93
14 5850264727643997 25 23 21 25 94
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.