📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 4910934282957162 25 26 23 24 98
2 5967597689478167 27 25 25 26 103
3 8230233541287014 23 22 22 21 88
4 9961754473499859 0 0 0 0 0
5 0538815078959380 26 23 24 25 98
6 3263013385545517 26 25 24 13 88
7 4987671254053546 23 23 20 18 84
8 2184523510407251 26 28 23 26 103
9 5870836892474911 25 30 24 24 103 نمره اضطراری
10 8582153188188396 28 30 24 25 107 نمره اضطراری
11 6507788007705164 25 25 26 25 101
12 5947211428631601 27 26 20 22 95
13 7970152938104002 27 24 24 24 99 نمره اضطراری
14 5349513368464466 25 23 21 23 92
15 1940871894428455 24 20 20 23 87
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.