📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 1159554447893657 26 23 23 22 94
2 0365041564034214 25 24 22 22 93
3 7406138418753479 26 25 22 24 97
4 9440595117625290 21 14 20 21 76
5 9396607499960095 26 26 22 25 99
6 0751317864322082 24 20 21 21 86
7 0267371133509650 24 24 21 22 91
8 5994969059229153 26 25 22 22 95
9 8278200712365704 28 28 23 24 103
10 4994687724359450 28 26 21 16 91
11 3656490365830258 21 18 19 19 77
12 0368498129568627 27 27 22 20 96
13 9425988244799886 23 19 22 23 87
14 5179636653203595 23 30 21 18 92
15 4838089625959613 23 24 22 24 93 نمره اضطراری
16 7637075674909389 23 26 23 25 97
17 1125169973406732 17 16 24 22 79
18 9194499594837479 25 26 16 19 86 نمره اضطراری
19 8984093538708263 17 17 22 21 77
20 6048748897076147 13 13 17 15 58
21 7158001543605157 21 22 22 22 87
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.