📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 0846567783747096 21 24 19 22 86
2 7067268559942553 20 18 17 20 75
3 3883672355592042 29 30 22 19 100
4 1058306374127712 17 16 23 22 78
5 5624144192518590 29 28 23 25 105 نمره اضطراری
6 3393969687726933 22 20 20 21 83
7 6304025608099197 24 27 22 23 96 نمره اضطراری
8 3769438025629629 23 25 23 21 92
9 9859805970379891 26 25 23 24 98 نمره اضطراری
10 4831293535756853 26 24 23 24 97
11 1938907538025647 24 25 23 24 96 نمره اضطراری
12 5607703333123107 24 20 22 24 90
13 5049756579560836 26 28 21 22 97
14 7894539582774487 27 26 23 23 99 نمره اضطراری
15 3111452646282225 21 21 20 18 80 نمره اضطراری
16 9452546907183916 16 14 21 21 72
17 3193336564427481 12 12 16 17 57
18 0209686871219201 26 22 20 24 92
19 0640497805692663 26 25 22 22 95 نمره اضطراری
20 7342346945976633 25 22 23 22 92
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.