📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 1359362603490914 0 0 0 0 0
2 9857920476774894 16 16 15 17 64
3 4138981122505297 0 0 0 0 0
4 5569917674390577 0 0 0 0 0
5 5978940152977939 25 24 23 23 95 نمره اضطراری
6 0966817291825379 16 14 21 16 67 نمره اضطراری
7 3212806944293471 0 0 0 0 0
8 8717582563399766 0 0 0 0 0
9 0091490795992726 24 21 20 23 88
10 5820429150349044 18 20 21 18 77
11 0989090624010671 15 15 16 14 60
12 1035550610291587 25 26 25 24 100
13 1515137239661886 27 24 22 24 97
14 7598135251624882 22 23 22 22 89
15 7608628059534209 24 24 23 24 95
16 3713561412310223 0 0 0 0 0
17 8933785516001558 21 20 24 23 88
18 9337211557496032 25 25 23 22 95
19 6327471659205187 25 23 21 18 87
20 1016305802259929 24 22 20 21 87
21 3936243235923330 22 22 20 20 84
22 4571018005108834 23 25 22 22 92 نمره اضطراری
23 4823121438150231 29 28 24 24 105
24 8725806278190248 21 24 25 23 93
25 9708399467771001 20 16 14 22 72
26 4832625333539324 20 24 23 21 88
27 2170603440693662 24 26 24 25 99
28 9572312890358371 17 14 22 24 77
29 2629643593463189 19 21 16 14 70
30 8272946068739606 21 17 23 23 84
31 5066728416711921 22 22 22 23 89
32 2028209030366776 24 25 23 22 94
33 9072185498313682 21 20 22 21 84
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.