📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 4940262336102632 0 0 0 0 0
2 7072072365721533 20 24 23 22 89 نمره اضطراری
3 8469669173695871 23 28 23 23 97
4 0055274030801567 25 23 23 25 96 نمره اضطراری
5 5081608382086492 26 25 27 25 103
6 8992253308512721 20 21 27 23 91
7 3109293551343028 20 14 23 24 81
8 8980226303920351 25 24 23 23 95
9 1898589734911979 19 22 20 21 82
10 2973702283469475 27 26 23 24 100
11 9722389511132914 19 20 22 22 83 نمره اضطراری
12 7323745302158808 24 20 22 23 89
13 2606084673691234 28 27 23 23 101
14 5722627876174831 30 30 23 25 108
15 4941770309411712 24 30 24 24 102
16 7588542493617153 17 20 22 21 80 نمره اضطراری
17 4068236322099756 15 15 19 17 66
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.