📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 3637535736475688 24 25 21 21 91 نمره اضطراری
2 8285497506242419 19 19 21 24 83 نمره اضطراری
3 9950101384522551 16 13 15 18 62
4 8935411994156294 28 30 26 26 110 نمره اضطراری
5 0461087189939465 23 25 19 23 90
6 6806966099718946 0 0 0 0 0
7 0803144077985949 21 26 20 19 86
8 1055809688473263 19 20 20 22 81
9 3322820146079417 24 25 21 23 93
10 9544602656015463 18 17 22 25 82
11 6355715015175007 20 21 18 20 79
12 8116644846694501 24 26 23 21 94
13 9227424540643914 15 16 21 17 69
14 5187188118679084 24 24 23 22 93
15 7343708351709653 20 24 23 23 90
16 5437064400010093 21 26 23 23 93 نمره اضطراری
17 3308958750229100 23 25 20 21 89
18 2931149602270545 23 25 17 21 86
19 0806462201951641 15 14 20 18 67
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.