📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 1550572988979428 20 15 20 17 72
2 8280100349096376 25 23 24 22 94 نمره اضطراری
3 4876000396075022 27 25 23 25 100
4 4957893998339827 22 23 22 20 87 نمره اضطراری
5 7004025657372288 26 26 23 23 98
6 6076617701812276 27 28 24 24 103
7 3392595044060455 24 25 22 23 94
8 1289905386828910 25 26 21 23 95
9 5033859868577285 24 22 23 23 92 نمره اضطراری
10 1453583223154358 18 20 15 15 68 نمره اضطراری
11 5064240947908610 23 22 24 23 92
12 0170283740565243 26 19 21 18 84
13 3956736155249758 23 27 21 23 94 نمره اضطراری
14 5215880211421751 0 0 0 0 0 نمره اضطراری
15 5942402677433027 25 28 23 23 99 نمره اضطراری
16 5338511109906420 27 24 22 24 97
17 2227041825080029 0 0 0 0 0
18 9430381674969290 10 12 23 21 66 نمره اضطراری
19 7510239447506076 18 14 17 19 68
20 6128067159051915 27 25 22 25 99
21 7994238187244757 27 22 25 26 100
22 3147630900653389 18 14 17 17 66
23 3561330651692404 25 25 21 22 93 نمره اضطراری
24 7019487411198304 24 24 22 20 90
25 6373837531835893 24 22 24 23 93
26 8020177172575605 20 27 24 23 94
27 3277673557261691 18 18 21 18 75
28 5558517933366220 19 16 18 20 73
29 7265815024532762 19 12 22 16 69
30 5489966544707001 20 21 22 24 87 نمره اضطراری
31 0811080979773639 23 25 21 26 95
32 5136366603044585 20 16 21 22 79
33 3705132789101487 24 26 21 21 92
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.