📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 1647293014558635 25 28 22 23 98
2 0045557640621715 28 30 22 25 105
3 6031851428801419 26 27 24 24 101
4 3674413346059049 28 28 24 23 103
5 7584964109520647 24 26 23 24 97
6 8001472526461866 21 20 21 23 85
7 0237965623288414 19 22 22 23 86
8 8318107167528274 19 22 22 22 85
9 7120694518079738 26 23 23 23 95
10 9268139281229844 17 20 27 27 91 نمره اضطراری
11 7790155395394919 16 23 20 23 82
12 9534207287222008 12 10 16 13 51
13 8754259799262295 22 22 21 24 89
14 3519509298005381 25 19 18 23 85
15 0479136754825757 26 22 24 25 97
16 5500220786180955 21 22 8 17 68
17 6464802673623656 23 22 20 18 83
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.