📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 7876602620358530 0 0 0 0 0
2 5175264693472128 26 25 24 21 96 نمره اضطراری
3 5513982958390005 0 0 0 0 0
4 5957302485870257 28 28 27 26 109
5 2963435035586777 14 13 21 17 65
6 7894899289120349 30 30 25 25 110
7 0910185545974626 22 21 21 23 87 نمره اضطراری
8 4619664323762854 20 19 25 26 90
9 9368024389900738 0 0 0 0 0
10 4746937698238117 27 22 23 22 94
11 3723884684541555 19 23 18 16 76
12 7869620563875082 18 15 21 23 77
13 8418522481857829 27 26 24 23 100
14 4519996527866350 16 18 16 16 66
15 3178332723540506 27 26 26 26 105
16 6549975408476845 28 23 22 24 97
17 6058693964743386 27 28 23 24 102
18 6710196324550802 27 29 23 22 101 نمره اضطراری
19 3113000090296228 18 15 22 18 73
20 1654225067562620 27 22 18 26 93
21 7342728030902691 23 15 22 21 81
22 8455993078614624 24 26 23 23 96
23 3726829717217853 29 20 19 23 91
24 3702089809163810 24 26 26 26 102
25 1665810392822421 17 21 23 23 84
26 3670012258782665 27 27 26 22 102
27 3389161840141547 20 15 22 20 77
28 7359042174961621 24 24 23 23 94 نمره اضطراری
29 5101347157478436 26 27 22 21 96
30 1860566256910699 18 30 19 21 88
31 4634589603665956 26 26 21 22 95 نمره اضطراری
32 4242868950054139 20 21 21 22 84
33 6888710952491193 25 23 22 24 94
34 1664489981902059 25 27 23 24 99
35 7600112171722494 25 24 23 24 96 نمره اضطراری
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.