📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 2861271330035622 14 13 17 15 59
2 5474335511188674 25 23 22 25 95
3 8680798853437917 21 18 22 23 84
4 2613027895673106 28 27 26 27 108
5 5525514098801912 25 15 21 19 80 نمره اضطراری
6 1649520671486687 13 15 19 16 63
7 5911569875387493 24 25 27 24 100
8 2842097804287360 22 16 20 21 79
9 6700698404230651 29 25 24 24 102
10 1847507868123775 28 23 24 24 99
11 0592675798565615 25 25 21 23 94
12 4406782867747043 23 21 20 18 82
13 3792028340348402 26 26 22 23 97
14 5359808773568474 25 24 20 21 90
15 6243600874781815 18 28 23 23 92
16 1961572304547677 23 23 24 23 93
17 7577520697655981 25 28 22 19 94
18 0146951245745525 23 21 22 24 90
19 9492894123422885 20 14 22 24 80 نمره اضطراری
20 8029869781563952 24 26 21 23 94
21 2835159878364776 12 12 16 14 54
22 3282276055874376 14 12 17 15 58
23 3870618146575071 14 10 18 15 57
24 4940336137231499 20 24 19 22 85
25 1627974128991634 21 23 20 18 82
26 5760612524475347 17 19 21 23 80
27 0759467397892421 27 27 24 23 101
28 7849988524511852 20 14 21 17 72
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.