📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 5598935803767573 24 20 18 19 81
2 7978179172469754 23 22 22 24 91
3 3561108786049907 19 21 22 22 84 نمره اضطراری
4 1806376711306417 21 23 21 22 87
5 3578829075347152 22 23 22 24 91 نمره اضطراری
6 8173573316736115 28 27 25 24 104
7 4799434884114951 0 0 0 0 0
8 6374939759892907 16 16 17 19 68
9 6210129638967858 21 20 22 24 87
10 7741784241198016 22 18 19 22 81
11 6286447244670786 22 15 15 15 67
12 8770218370760417 15 12 21 20 68
13 4538562509598910 17 15 22 17 71
14 8506512162213650 25 25 23 24 97
15 3581495099724216 15 18 18 19 70
16 2746201789424358 21 23 24 21 89 نمره اضطراری
17 2870993496046568 26 28 25 27 106
18 4500039319195895 25 25 22 22 94
19 5893709029049141 17 21 22 20 80
20 5702392961563127 25 25 21 22 93
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.