📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 4137308358163850 27 28 21 23 99
2 3758453993341421 16 23 17 22 78
3 4610508329993572 24 21 23 21 89
4 4495029210059912 23 16 21 17 77 نمره اضطراری
5 6279660453915491 27 27 22 24 100
6 6381039560977208 10 10 22 18 60
7 5802560902056572 20 17 20 22 79
8 1587614826353979 23 15 16 18 72
9 5840315851472565 20 21 21 21 83
10 7853350618303920 20 13 21 21 75 نمره اضطراری
11 6964945299449433 24 22 24 24 94
12 0843499524637527 20 24 22 21 87 نمره اضطراری
13 6094784211842121 26 26 22 21 95 نمره اضطراری
14 7706815886729691 18 19 21 23 81
15 4984463751211996 12 10 7 14 43
16 0367646532320107 24 20 22 23 89
17 3224915519359452 22 22 22 21 87
18 8809862548242185 22 18 18 20 78 نمره اضطراری
19 4713133497574321 16 14 16 13 59 نمره اضطراری
20 4710843799000022 12 8 14 8 42
21 8550783359311200 23 21 21 21 86
22 1159607013664127 21 22 22 22 87 نمره اضطراری
23 1889021328536840 20 23 16 17 76
24 9275411088410422 14 12 19 14 59
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.